De Woonplek staat digitaal wéér ter discussie

Zwerver Broca Media
Foto: Pixabay
Purmerend – Het is enkele maanden stil geweest rond de Woonplek (DOMUS).

Maar wethouder Thijs Kroese (PVDA) is vastberaden en pakt op 28 mei 2020 het stokje toch weer op. Dat het ook deze keer geen gelopen race zal worden blijkt wel uit de stukken.

Wat gebeurde er enkele maanden eerder? De wethouder start in een vroeg stadium met het ontvouwen van zijn plannen voor personen met een zogeheten ‘Multi complexe problematiek’. Dat zijn simpel gezegd mensen met een combinatie van psychiatrische- en forensische problematiek.

Mensen dus met mogelijk ernstige agressieproblemen en een matige tot hoge kans op herhaling. Veelal voortkomend uit verslaving of persoonlijkheidsproblemen en licht verstandelijke beperkingen. De wethouder noemt dit een toenemend probleem rondom met name de grote steden.

Regio

Ook in onze regio neemt dit probleem toe omdat er volgens de deskundigen geen passend woonzorg aanbod is. Waarbij opgemerkt dat de richting bepalende organisaties zoals: Leviaan aan het plafond zitten van hun kunnen. De hulp die moet worden geboden is niet alleen zeer complex, maar ook heel divers.

Het Rijk verwacht dat iedere regiogemeente zelfvoorzienend is of wordt. Dit betekent dat er een scala van mogelijkheden en beschermde woonopvang aanwezig moet zijn daar waar nodig. Dit heeft ertoe geleid dat er een regio advies is samengesteld door zorgpartijen als: AOP, GGZ, Leviaan, de Brijder stichting en het leger des Heils.

Deze partijen hebben daarop een plan opgesteld waarin werd opgenomen welke zorg zou moeten worden verleend. De voorzieningen werden als volgt geschetst. Een rustige stabiele woonomgeving met 24/7 begeleiding. Na overleg met o.a de eerder genoemde zorgpartijen, Parnassia, de wijkmanager en de wijkagent werd besloten om de gekozen locatie aan het Oudelandsdijkje aan het publiek voor te leggen.

Woonwijken

Daarop werd een tweetal avonden begin 2020 georganiseerd in de P3. Op beide avonden meldden zo’n 432 personen zich aan waarvan er 306 daadwerkelijk aanwezig waren. De opzet en bedoeling om de omliggende woonwijken te informeren bracht heel wat nieuwe uitdagingen voor de wethouder aan het licht. De meesten vragen en bezwaren betroffen kwesties over de te huisvesten personen.

Voor de omwonenden stond vast dat dit een kweekvijver voor criminaliteit zou gaan worden. De ligging vlakbij het zwembad en fietspad voor schoolgaande jeugd evenals de kinderboerderij en ook nog eens aan de rand van een splinternieuwe woonwijk, wekte niet het beoogde ideaalbeeld. Het nabijgelegen fietstunneltje wat overigens nu al een hangplek is die veel aandacht verdient, maar het niet krijgt. Was velen een doorn in het oog.

Het beoogde beeld dat de wethouder wilde schetsen van een rustige stabiele woonplek, met als het even meezit een moestuintje, ging volledig voorbij aan de geuite bezwaren. De insteek om elk bezwaar afdoende te beantwoorden met een positieve ervaring of verwachting, ging dan ook volledig in rook op. De overdaad aan gemeentemedewerkers, raadslieden en ervaringsdeskundigen, wekte eerder argwaan dan dat dit duidelijkheid bracht.

Stekker eruit

Het uiteindelijke resultaat was, dat op 18 februari de wethouder tijdelijk de stekker trok uit zijn plannen om zo’n beoogde woonplek aan het Oudelandsdijkje te realiseren.

De bezwaren van omwonenden, gesteund door de actiegroep onder aanvoering van Nancy de Rooij- Brand, waren de wethouder te veel geworden. Terug naar af was de enige oplossing. De plannen bleken achteraf toch niet de juiste.  De communicatie route en de aanpak in de P3 bleken averechts te hebben gewerkt.

Het vooruitstrevende plan van de wethouder om in een vroeg stadium de omwonenden erin te betrekken, was jammerlijk mislukt. En daarmee komen we op het punt van de te nemen vervolgstappen, want aanstaande donderdag 28 mei staat een digitale vergadering gepland waar dit onderwerp opnieuw ter sprake zal komen.

Punt 16 op die agenda gaat nl. over de Woonplek. In dit voorstel wordt gevraagd akkoord te gaan met:

Het realiseren van een voorziening oftewel, de Woonplek. Maar ook de manier van de aangegeven zorg.

Ten tweede wordt gevraagd of de raad en het college samen met de eerder genoemde zorgpartijen de criteria willen uitwerken tot een raadsvoorstel inclusief de financiële consequenties.

In het memo van wethouder Kroese gericht aan de gemeenteraad staat letterlijk: “Een goed proces met omwonenden en betrokkenen is met deze politieke worsteling in gedachte, slecht voor te stellen, zo niet onmogelijk. Hij besluit dat er een passende manier zal worden gezocht in het participatieproces. Wat erop neerkomt op, ‘het de burger pas vertellen als de beslissingen al genomen is.’

Een korte rondgang langs fractievoorzitters en raadsleden leerde het volgende:

PVV, Nicole Moinat vertelt uiterst verbaasd te zijn over de huidige gang van zaken en stuurt aan op een schorsing van het genoemde agendapunt. De opmerkingen die zij maakt hierover zijn als volgt:

PVV

“Deze gang van zaken is voor de PVV onaanvaardbaar! Kijkende naar de gevoelens die leefden bij de aanwezige bewoners tijdens de informatiebijeenkomsten afgelopen januari in de P3 is het onbegrijpelijk dat wethouder Kroese dit voorstel op 28 mei aan de raad voorlegt.”

“Bewoners worden op deze manier volledig gepasseerd, omdat er niet openbaar vergaderd kan worden. Zij kunnen nu geen bezwaar maken of hun verhaal doen, wat juist zo belangrijk is voor ons raadsleden om mee te nemen in de besluitvorming.”

“Kroese is natuurlijk al een keer eerder door een deel van de raad teruggefloten en wil nu waarschijnlijk doordrukken om te voorkomen dat er weer tal van processen moeten worden doorlopen. Hij lijkt in ieder geval niks geleerd te hebben van de klachten die bewoners begin dit jaar hadden over de communicatie. Zeer teleurstellend.”

“En dan hebben we het nog niet eens over de complexe problematiek. Na onderzoek komen wij tot de conclusie deze vorm van zorg ten zeerste af te raden. Niet alleen vanwege mogelijke risico`s voor omwonenden, maar ook voor de doelgroep. Je hebt immers te maken met mensen die onder de categorie ‘multicomplexe problematiek’ vallen waarbij ook verslaving een rol kan spelen”.

Wat de PVV betreft gaat het voorstel dan ook van de agenda af en wordt het pas besproken als er weer fysiek vergaderd kan worden en bewoners aanwezig kunnen zijn. De commissie Samenleving is daarna weer als eerste aan zet.

VVD

Manja van der Weit is duidelijk in haar standpunt. “Deze zaak is te complex om digitaal te behandelen. Het publiek kan er niet bij omdat de publieke tribune ontbreekt. Dit is echt geen goed idee in deze zaak waar het qua communicatie eerder al misging.  Dit gaat de mensen in de omliggende woonwijken aan, want zij wonen in gebieden waar straks voorzieningen worden gecreëerd. Maar ze kunnen nu niet bij de vergadering aanwezig zijn om zo hun bezwaar kenbaar te maken.

Bovendien is zij mede door gedegen onderzoek tot de conclusie gekomen dat zorg in deze vorm niet de juiste is. Zij ziet liever kleinere groepen bij elkaar die meer op maat geholpen kunnen worden. Mensen belast met de hulp aan deze multi complexe groepen zijn het er allemaal over eens dat kleinere groepen beter werken. Waarom Purmerend dan toch persé die 20 mensen bij elkaar wil zetten, is haar niet duidelijk. En kan dat überhaupt nog wel, nu met de nieuwe Coronaregels? Daarnaast is er naar haar idee geen enkele reden om dit punt nu te behandelen.

Teruggefloten

“Er is door een grote groep inwoners een heel duidelijk signaal afgegeven. De wethouder is eerder al teruggefloten op de locatie en ook op de soort zorg die hij wil geven werd veel kritiek geleverd. Dat zijn toch signalen die je niet zomaar naast je neerlegt”, besluit van der Weit.

SP

Theo de la Haye van de SP heeft commentaar van dezelfde strekking. “Dit is een veel te emotioneel onderwerp om digitaal te behandelen. Insprekende burgers en overige belanghebbenden worden op deze manier buitenspel gezet. Bovendien is hij van mening dat dit eerst in de commissie samenleving zou moeten worden uitgewerkt en daarna pas naar de raad moet gaan, waar de uiteindelijke beslissingen worden genomen.

Wethouder Kroese was op korte termijn niet bereikbaar voor commentaar.